Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία “Τρίεδρος Μελετητική Α.Ε.” δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων έργων, τα οποία συναρτώνται με το κύριο αντικείμενο της. Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, διοίκησης έργων και τεχνικού συμβούλου. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία και ιδιαίτερη ειδίκευση σε μελέτες και επιβλέψεις σύνθετων κτιρίων όπως νοσηλευτικών μονάδων, κτιρίων πολιτισμού, τραπεζών, εκπαίδευσης, σε τουριστικά, αθλητικά και βιομηχανικά συγκροτήματα και εγκαταστάσεις, σε έργα υποδομής και σε ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από ευελιξία και μπορούν να συνδυαστούν ώστε να ανταποκρίνονται, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στις απαιτήσεις του έργου και τις επιθυμίες του πελάτη.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς, και σε συνδυασμό με τους γενικότερους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας.

Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

• Στην παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικών υπηρεσιών

• Στην τήρηση όλων των συμβατικών και Νομοθετικών της υποχρεώσεων

• Στην συνεργασία με προμηθευτές και Υπεργολάβους, οι οποίοι τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρείας

• Στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα

• Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας

• Στον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

• Στην διάθεση της παρούσας πολιτική για την ποιότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη, τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του. Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.